Leveringsvoorwaarden:

 

Op het werk van Zinnen aan Zee zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtovereenkomsten tussen June Kromjongh-Smit of Tessa Verhoef, tekstschrijvers van Zinnen aan Zee, en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

June Kromjongh-Smit of Tessa Verhoef worden hierna genoemd: leverancier. De opdrachtgever wordt hierna genoemd: afnemer.

Kwaliteit:

 1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Geheimhouding:

 1. De leverancier en de afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

 Tussentijdse wijziging van de opdracht:

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht na de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op 50% van de overeengekomen totaalprijs van de opdracht.
 3. In geval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende vier weken niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van de leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 Offerte en offertekosten:

 1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
 2. Elke offerte is vrijblijvend.

 Opdracht en opdrachtbevestiging:

 1. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:
 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
 • in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn;
 • wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat;
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

 • research
 • conceptontwikkeling
 • eindredactie
 • correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden
 • verzorging van illustraties en/of fotografie

 Vrijwaring:

 1. De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier.

 Aansprakelijkheid:

 1. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier. Voor het geval wordt geoordeeld dat de leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de leverancier jegens de afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten:

 1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
 2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De afnemer moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier brengen en de leverancier moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam wel of niet wordt vermeld.
 3. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht van 50%.
 4. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de leverancier wordt onder meer beschouwd:
 • hergebruik van zijn werk zonder toestemming
 • publicatie in enig ander medium dan overeengekomen
 • aantasting van zijn werk
 • publicatie zonder naamsvermelding
 1. De bepalingen van artikel 11 tot en met artikel 14 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling:

 1. Voor aanvang van alle opdrachten vraagt de leverancier een aanbetaling van 40% van het totale factuurbedrag,  de overige 60% dient na oplevering van de opdracht te worden voldaan. Deze betalingsverplichting geldt ook als de afnemer de geleverde teksten niet gebruikt.

De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

 Geschillen:

 1. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie onderling te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dit geschil worden beslecht door een bevoegd rechter in het arrondissement van de leverancier.

 

Zinnen aan Zee: Van Egmondstraat 36 | 2581 XL Den Haag | info@zinnenaanzee.nl | https://zinnenaanzee.nl KvKnr.: 59015403 | BTWnr.: NL181406433B01 | Reknr.: ING NL21 INGB 0006 2138 50

Abdijland 28 | 2264 HW Leidschendam | info@zinnenaanzee.nl | https://zinnenaanzee.nl KvKnr.: 65792688 | BTWnr.: NL145278554B01 | Reknr.: NL81 KNAB 0255357931